ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να είναι μακροχρόνια άνεργοι/ες, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ.

β) Να είναι κάτοικοι του Δήμου Κέρκυρας
Αναζητήστε το έντυπο αίτησης συμμετοχής εδώ και τη σχετικής Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ, καθώς και στα γραφεία των παρακάτω φορέων:

· Ομοσπονδία Επαγγελματιών – Βιοτεχνών και Εμπόρων Κέρκυρας, Πλατεία Ηρώων Κυπριακού Αγώνα 19, Τηλέφωνα επικοινωνίας: 26610 48169, Αρμόδια: Χαρτοφύλακα Ελένη
· Επιμελητήριο Κέρκυρας, Αριστοτέλους 2, Τηλέφωνα επικοινωνίας: 26610 31998, Αρμόδια: Τσολακίδου Κωνσταντίνα


Ώρες επικοινωνίας 10:00 - 14:00
Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου - εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή - στα παρακάτω σημεία καθημερινές, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 - 14:00 έως την Παρασκευή, 28/2/2014.
· Ομοσπονδία Επαγγελματιών – Βιοτεχνών και Εμπόρων Κέρκυρας, Πλατεία Ηρώων Κυπριακού Αγώνα 19, Τηλέφωνα επικοινωνίας: 26610 48169, Αρμόδια: Χαρτοφύλακα Ελένη

· Επιμελητήριο Κέρκυρας, Αριστοτέλους 2, Τηλέφωνα επικοινωνίας: 26610 31998, Αρμόδια: Τσολακίδου Κωνσταντίνα
Εναλλακτικά οι αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στις παραπάνω διευθύνσεις.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΕΡΚΥΡΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» δεσμεύεται ότι θα τηρήσει τις σχετικές διατάξεις του ΕΣΔΕΚ για μη δημοσιοποίηση των ονομάτων των ωφελουμένων στις ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και γι’ αυτό θα προβεί σε κωδικοποίηση της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων επιλογής, όπου αυτό απαιτείται, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη διαφάνεια κατά τη διαδικασία αυτή, με τη χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης, αντί του ονοματεπώνυμου εκάστου ωφελουμένου.
Επίσης, θα υπάρξει πλήρης εφαρμογή αποφάσεων, κανόνων και διατάξεων για την απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε υποψήφιου ωφελούμενου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Α. Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες

1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο διπλής όψεως Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ταυτότητας Παλιννοστούντος, ή Άδειας Παραμονής σε ισχύ ή λοιπού εγγράφου αναγνώρισης προσφυγικής ιδιότητας.

3. Επικυρωμένο αντίγραφο διπλής όψεως της κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ (Τελευταία κάρτα σε ισχύ στην οποία φαίνεται η ημερομηνία εγγραφής του ανέργου και επόμενης ανανέωσης).
4. Έγγραφο πιστοποίησης του τόπου διαμονής ή Υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή.
5. Πρόσφατη βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ που να πιστοποιεί τους μήνες ανεργίας του/της ενδιαφερόμενου/νης.

6. Εκκαθαριστικό Οικονομικού Έτους 2013 (Στην περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση).
7. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 σχετικά με την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη καθώς και ότι ο/η ωφελούμενος/η δεν συμμετέχει την ίδια περίοδο σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα (παρέχεται στα γραφεία των 2 φορέων).
9. Αντίγραφο απόφασης αρμοδίου οργάνου ΙΚΑ με την οποία να πιστοποιείται ποσοστό αναπηρίας 50% και πάνω (εφόσον απαιτείται).
10. Αντίγραφα νομιμοποιητικών εγγράφων για όσους δηλώνουν μονογονεϊκή οικογενειακή κατάσταση (εφόσον απαιτείται).

Β. Προαιρετικά δικαιολογητικά (εφόσον υπάρχουν)

-          Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών (Πτυχίων)

-          Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης: ξένης γλώσσας, χρήσης Υπολογιστών.

-          Αντίγραφα βεβαιώσεων παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης

Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους ώστε να το αναγράψουν στην αίτηση:

-          Το ΑΦΜ και την αρμόδια Δ.Ο.Υ που ανήκουν.

-          Τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) του ΙΚΑ και το ΑΜΚΑ.

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής, ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

newsletter11

prosklisi-endiaferon11

polites11

epixeiriseis11

enimerotiko-yliko